بازدید IPM از دانشکده

بازدید IPM از دانشکده

بازدید IPM از دانشکده

بازدید IPM از دانشکده

بازدید IPM از دانشکده

بازدید IPM از دانشکده

بازدید IPM از دانشکده

بازدید IPM از دانشکده

بازدید IPM از دانشکده

بازدید وزیر علوم از دانشکده

بازدید وزیر علوم از دانشکده

بازدید وزیر علوم از دانشکده

بازدید وزیر علوم از دانشکده

بازدید وزیر علوم از دانشکده

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه هامبورگ از دانشکده

بازدید از دانشکده انقلاب اسلامی

بازدید اساتید دانشگاه هامبورگ از دانشکده

بازدید اساتید دانشگاه هامبورگ از دانشکده

بازدید اساتید دانشگاه هامبورگ از دانشکده

بازدید اساتید دانشگاه هامبورگ از دانشکده

بازدید اساتید دانشگاه هامبورگ از دانشکده