ریاست دانشکده : دکتر علیرضا بیات

دکتری الکترونیک

تلفن دفتر :  02166319940

فکس : 02166319941

پست الکترونیک : president@tvct1.ac.ir