معاونت آموزشی : مهندس سید حسین حسینی

 

این معاونت وظایف زیر را عهده دار می باشد : 

1- اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه

2- تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه ها و آیین نامه های آموزشی

3- نظارت بر پذیرش و گزینش دانشجو

4- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی

5- انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه

6- اجرای مصوبات شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه ها 

7- نظارت بر انجام امور آموزشی انستیتو ها و کلیه فعالیت های آموزشی دوره های تخصصی و ارزیابی آن

8- تلاش در برقرراری و استقرار روابط علمی و فرهنگی با مراکز آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط