معاون پژوهش و فناوری : 

 

معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه راهنماییهای علمی و پژوهشی مناسب برای گسترش و توسعه علم میباشد. این معاونت به عنوان يکی از کليدیترين حوزههای ستادی دانشکده، در زمينه گسترش پژوهشهای بنيادين، کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاورهای در جهت رفع نيازهای علمی- صنعتی کشور و ارتقاء جايگاه ملی و بين المللی دانشکده فعاليت مینمايد. تدوین آییننامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با مراکز علمی-تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، برگزاری سمینارها و همایشهای علمی، نظارت بر تمام امور پژوهشی، کتابخانه، آزمایشگاه جزئی از فعالیتهای معاونت پژوهش و فناوری میباشد.

با توجه به نیاز دانشکده فنی انقلاب اسلامی به پویایی دانشجویان و در راستای رسیدن به اهداف فوق، حوزه پژوهش و فناوري پیشنهادی دارای 4 دفتر تخصصی و یک شورا ميباشد. اين دفاتر عبارتند از: دفتر فناوری اطلاعات، دفتر ارتباط با صنعت، دفتر امور علمی و پژوهشی و کتابخانه و مرکز اطلاعرسانی. هر یک از این دفاتر دارای وظایف تخصصی خاصی میباشند که در بخشهای بعدی به تشریح آنها پرداخته میشود

 

 

ساختار پیشنهادی برای دانشکده انقلاب اسلامی در حوزه معاونت پژوهش و فناوری در قالب شکل(1) آورده شده است. قبل از توضیح در مورد دفاتر مختلف این ساختار، لازم است که اعضای شورای پژوهشی را معرفی نمود که عبارتند از: ریاست دانشکده انقلاب اسلامی، معاونت پژوهش و فناوری، معاونت آموزشی، رؤسای دفاتر معاونت پژوهش و فناوری، رؤسای انستیتوها و به فراخور نیاز شورا میتوان از اساتید عضو هیئت علمی یا مدرس نیز دعوت به عمل آورد. این شورا بایستی هر یک هفته یا حداکثر دو هفته در میان تشکیل جلسه دهد.