دفتر ارتباط با صنعت زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشکده فعالیت دارد. این دفتر مسئولیت ارتباط بیرونی دانشکده با سازمان‌ها و مراکز دیگر را در حالت کلی دارد. این فعالیت‌ها جملگی در جهت نمایش توانایی و اقتدار انستیتیوها و اساتید به کار می‌رود و از امور مرتبط با کارآموزی دانشجویان و ثبت اختراع گرفته تا قراردادهای صنعتی با بیرون از دانشکده از موارد زیر نظر این دفتر می‌باشد. اهم فعالیت‌های این دفتر به موضوعات زیر خلاصه می‌شود:

-         ارتباط با سازمان‌ها و مراکز صنعتی بيروني و دريافت نيازها و مشكلات آنها و ارائه راه حل در قالب پیشنهادیه‌های فنی مختلف

-         ساماندهی امور کارآموزی

-         ثبت اختراع

-         انعقاد قراردادهای صنعتی و نظارت بر حسن انجام قراردادهای دانشکده با کارفرمایان بیرونی

-         حمایت از پایان‌نامه‌ها و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی دانشکده از طريق انجام مذاکرات تخصصی جهت فروش فناوری حاصله به صنایع

 

-         برگزاري جلسات و نشست مشترك با سازمانها، نهادها، صنايع و ... در راستاي ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشکده و صنعت و زمينهسازي عقد تفاهمنامههای فنی و صنعتی