با توجه به افزايش رشتهها و مقاطع تحصيلی در دانشکده و گسترش فعاليتهای تحقيقاتی در تمامی زمينهها ايجاد تحول در کتابخانه و به روز نمودن خدمات، فضا و منابع ضرورتی اجتناب ناپذير میباشد. تهيه منابع بطور متمركز در كتابخانه، از طريق ارتباط با ناشران و كارگزاران ايراني و خارجي، شركت و خريد از نمايشگاههاي برگزار شده بایستی صورت پذیرد. كليه منابع دريافتي پس از كنترل با مجموعه و ثبت، به بخش‌هاي مربوطه ارسال مي‌گردد. فعالیتهای تحولی این بخش به شرح زیر خلاصه میگردد:

1- ايجاد بخشهای جديد مطابق با نيازهای روز استفادهکنندگان که منجر به ايجاد بخشهای اطلاع رسانی، اسکن و تبديل منابع به ديجيتال گردد.

2- ايجاد سايت کامپيوتر در راهاندازی بانکهای اطلاعاتی به صورت پيوسته (Online) و ناپيوسته (Offline)  جهت بهرهبرداری پژوهشگران

3- جهتگيری به سوی ايجاد کتابخانه الکترونيکی و منابع ديجيتالی

 

انتخاب منابع اطلاعاتي و الويت‌بندي آنها با همكاري انستیتوها صورت مي‌گيرد و به اين منظور هر انستیتو بایستی فردي از اعضاي هيئت علمي را با عنوان نماينده كميته كتاب به كتابخانه معرفي ‌نمايد. هرگونه تصميم‌گيري و هماهنگي در تهيه منابع در جلسات كميته كتاب صورت گرفته و با توجه به سياست‌هاي تهيه منابع و براساس بودجه تخصيصي، در اين بخش به مرحله اجرا در مي‌آيد.