اردشیر عبدی
سرپرست دانشکده

 


سید حسین حسینی
معاونت آموزشی

مرتضی رمضانی
رئیس گروه مکانیک

 

احمد رنجبری
سرپرست معاونت دانشجویی

 


بهرام زارعی
معاونت اداری و مالی