اردشیر عبدی
سرپرست دانشکده

 

سعید امیر اصلانزاده ممقانی
معاونت پژوهش و فناوری

رئیس گروه پژوهش و فناوری

 


سید حسین حسینی
معاونت آموزشی

رئیس گروه مکانیک

 

احمد رنجبری
سرپرست معاونت دانشجویی

 


بهرام زارعی
معاونت اداری و مالی