معاونت اداری مالی : مهندس بهرام زارعی

 

این معاونت نیز نقش اساسی در تامین اعتبارات مالی و تنظیم هزینه های دانشگاه را بر عهده دارد. از این رو یکی از وظایف آن پیش بینی های لازم و دقیق در مورد هزینه ها و تنظیم منابع درآمد و اشراف کامل بر نحوه هزینه کردن بودجه و ایجاد تعامل درآمدها است.