برگزار کننده :معاونت آموزشی
  نوع فعاليت :انتخاب واحد
  عنوان :انتخاب واحد
  گروه :
  توضيحات :
  تاريخ :25-12-94
  مکان برگزاری :
  کشور :
  شهر :
<< بازگشت به ليست رويدادها