این دفتر یکی از مهمترین بخشهای معاونت پژوهش و فناوری میباشد. مسئوليت گردهمآوری نيروهاي پژوهشي دانشکده، اعم از اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و نظارت بر فعاليت‌هاي پژوهشي بر عهده دفتر امور علمی و پژوهشي است. اين دفتر با توجه به انگيزه‌هاي نيروهاي پژوهشي و زمينه‌هاي فراهم شده توسط قوانين و مقررات آموزشي، مالي و اداري، فعاليت‌هاي پژوهشي را در قالب طرحهای تحقیقاتی، پروژه‌هاي دانشجويي در مقاطع مختلف تحصيلي و نظارت بر خدمات رساني آزمايشگاههاي پژوهشي دانشكده‌ها مورد حمايت قرار مي‌دهد.

دفتر امور علمی و پژوهشی تلاش مینماید تا در بازههای زمانی مناسب شرایط و امکانات و نیازهای دانشکده را تدارک ببیند. در همین راستا حرکت در جهت تولیدات علمی کاربردی و درآمدزا، جلوگیری از اتلاف منابع، فراهم آوردن امکانات و شرایط همکاریهای علمی بینالمللی مانند راهاندازی دورههای مشترک آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی با کشورهای صاحب تکنولوژی و انتقال آن به دانشکده از دغدغههای اساسی دفتر امور علمی و پژوهشی است.

یکی دیگر از فعالیتهای بسیار پویا و مهم در حوزه امور علمی و پژوهشی، راهاندازی همایشها، سمینارها و یک مجله داخلی از فعالیتهای علمی و پژوهشی انستیتوهای مختلف در جهت بهروز رسانی علمی اساتید هیئت علمی و دانشجویان میباشد.

وظايف عمده اين دفتر را مي‌توان به صورت زير خلاصه نمود:

-         مشخص نمودن طرحهای تحقیقاتی و حمایت از آنها

-         ارزیابی امتیازات و اعتبارات پژوهشی

-         همکاریهای علمی بینالمللی

-         برگزاری همایشها، سمینارها و کنفرانسهای پژوهشی

-         مجله علمی دانشکده

 

-         آزمایشگاههای پژوهشی