بسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان

   بدینوسیله به اطلاع می رساند برابر بخشنامه واصله کلیه دانشجویان می بایست حداکثر پس از گذراندن دو نیمسال تحصیلی ( ترم اول و دوم ) نسبت به تحویل اصل مدرک تحصیلی دوره متوسطه ( دیپلم ) ، جهت تکمیل پرونده دوره کاردانی خود اقدام نمایند ، لذا کلیه دانشجویان  با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل و ارائه آن به هنرستان محل تحصیل دوره متوسطه ، اصل مدرک دیپلم خود را دریافت و جهت درج در پرونده به بایگانی آموزش تحویل نمایند . بدیهی است در صورت عدم ارائه از ادامه تحصیل دانشجو جداً جلوگیری بعمل خواهد آمد و عواقب بعدی آن بعهده شخص دانشجو می باشد .

 

                                                                                                                                   اداره آموزش